Popular Posts

Thursday, April 4, 2013

ขั้นตอนการเปิดร้านปุ๋ยเคมีเกษตร


ขั้นตอนการเปิดร้านปุ๋ยเคมีเกษตร
 
ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และ พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518
หน้าที่ผู้ประกอบการร้านค้า
 

1. ผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย ต้องมีใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตรในการขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ใดขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
( วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในปี 2547 มี 96 ชนิด มีชื่อสามัญ เช่น methamidophos endosulfan และ parathion methyl เป็นต้น )
3. ร่วมมือกับภาครัฐ โดยซื้อสินค้าจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งจัดสถานที่เก็บสารเคมี อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ผู้ขายสารเคมีทุกราย ต้องมีใบประกาศนียบัตรของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายสามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้
5. ทุกครั้งที่ขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องให้ข้อมูลตามฉลากที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง หรือใช้ภาษาที่เกษตรกรเข้าใจง่าย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช
หลักฐานผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. สำเนาใบประกาศอบรมวัตถุอันตราย
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
5. แบบคำขอ วอ.7
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (ต้องเซ้นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ)
หลักฐานผู้ประกอบการขายปุ๋ยเคมีหรือมีไว้ขาย
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. แบบคำขอ ปค.1
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
หลักฐานผู้ประกอบการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย
4. แบบคำขอ พพ.1
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
สหกรณ์
1. ใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์
2. หนังสือรับรองผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ
5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด
6. หนังสือรับรองสถานที่ตั้งสหกรณ์
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
นิติบุคล
1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หจก.
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก.
ผู้มีอำนาจลงนาม
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
-หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด – สำเนาบัตรผู้รับรองอำนาจ
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ )
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทุกปีที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร
ปุ๋ยเคมี 100 บาท / ฉบับ / ปี
พันธุ์พืช 100 บาท / ฉบับ / ปี
วัตถุอันตราย 500 บาท / ฉบับ / ปี
กรณีให้ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าลงทะเบียน 30 บาท ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.0-5531-1991,
โทรสาร 0-5531-1406 หรือ 0-5531-1407
กรณีให้ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าลงทะเบียน 30 บาท ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.0-5531-1991, โทรสาร 0-5531-1406 หรือ 0-5531-1407
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร 0-5531-1991 ,0-5531-14061
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
* จังหวัดพิษณุโลก
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
Tel:0-5531-1991 Fax:0-5531-1406,
0-5531-1407
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร 0-5531-1991 ,0-5531-14061
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
* จังหวัดพิษณุโลก
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
Tel:0-5531-1991 Fax:0-5531-1406,
0-5531-1407
ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130Tel: 0-5531-1888
Fax: 0-5531-1368
*จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ส่วนแยก วิจัยวัตถุมีพิษ อุตรดิตถ์
ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel: 0-5543-6317 Fax: 0-5543-6318
*จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel: 0-5672-1507 Fax: 0-5672-0687
ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ ( เขาค้อ )
ต.สะเคาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
Tel: 0-5681-0024 Fax: 0-5681-0025
*จังหวัดพิจิตร
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
Tel: 0-5699-0037 Fax: 0-5661-2351
*จังหวัดตาก
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel: 0-5551-2131 Fax: 0-5551-4034
*จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย ( ศรีสำโรง ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 Tel: 0-5568-1384 Fax: 0-5568-1385
สถานที่ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
*หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ
* เขตภาคเหนือตอนล่าง
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ
* www.doa.go.th
* สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร
Tel: 02-9406573 Fax: 02-5798535
* สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
Tel: 0-5531-1991 Fax: 0-5531-1406
E-mail: oard2 .com

No comments:

Post a Comment