Popular Posts

Wednesday, April 3, 2013

การเปิดร้าน 7-Eleven ต้องทำอย่างไร


การเปิดร้าน 7-Eleven ต้องทำอย่างไร
 
 
 
 
1. ต้องมีสถานที่ทำเลเป็นของตนเองหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตนเอง ในรูปแบบการลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์ เซเว่น-อีเลฟเว่นผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขา ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น กำลังจะเปิดดำเนินการหรือเปิดดำเนินการแล้ ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลเอง เซเว่น-อีเลฟเว่น จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลให้โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
 
2. จำเป็นต้องเปิดร้าน 24 ชั่วโมงหรือไม่
จำเป็นต้องเปิด 24 ชั่วโมง เนื่องจาก เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) จึงต้องอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้า,สถานที่ ,เวลา , และการบริการที่กระชับและทันสมัย
 
 
 
3. จำเป็นต้องอยู่ดูแลร้านด้วยตนเองหรือไม่สามารถจ้างคนอื่นบริการได้หรือไม่
จำเป็นครับ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการได ้รับการคัดเลือกจากบริษัทเพราะ เซเว่น-อีเลฟเว่นเล็งเห็นว่าร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น จะมีมาตรฐานร้านที่ดี รวมถึงการบริหารร้านอย่างประสิทธิภาพ จำเป็นที่เจ้าของร้านจะต้องทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านด้วยตนเองอายุสัญญา
4.ถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกหรือธุรกิจประเภทนี้มาก่อนจะ ประกอบธุรกิจร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นได้หรือไม่
กว่า 70 % ของแฟรนไชส์ซี่ทั้งหมด ก็ไม่ใช่คนที่เคยทำธุรกิจหรือไม่ประสบการณ ์มาก่อน ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ ทางเซเว่น-อีเลฟเว่น มีกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านค้าปลีกท ี่มีระบบ เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจ ก่อนเปิดร้านจริง รวมทั้งมีทีมงานที่ปรึกษาร้านคอยให้คำปรึก ษา
5. เจ้าของร้านต้องใช้เวลาดูแลร้านมากน้อยขนาดไหน
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารร้านของแ ต่ละท่านแต่โดยทั่วไปต้องอยู่ร้าน เกือบทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเปิดร้านใหม่ๆอาจใช้เวลาค่อนข ้างมาก แต่ลดลงถ้าประสบการณ์มากขึ้น ดังนั้นท่านที่ตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจนี้ต ้องคิดว่านี่คือ ธุรกิจหลักที่จำเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทสูง เพราะความรับผิดชอบ 24 ชั่วโมง
6. เซเว่น-อีเลฟเว่นมีการพิจารณาคัดเลือกคนดำเนินการอย่างไร
เรามีขั้นตอนในการคัดเลือกหลายขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือก ซึ่งเริ่มต้นจากให้ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการลงทุนการดำเนินการจัดการบริหาร การพิจารณาผู้ดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ยังมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงา นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยลงฝึกปฏิบัติงานในร้านจริง จนถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการประเมินผล เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดจึงมีการเ ซ็นสัญญาเพื่อเปิดร้าน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน กลับไปที่คำถาม
7. กรณีเปิดร้านแต่ไม่มีเงินลงทุนจะสามารถทำธุรกิจได้หรือไม่
สามารถทำได้เนื่องจากมีโครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านแฟรนไชส์ โดยมีสินเชื่อให้บริการจากธนาคารทั้ง 3 แห่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารกสิกรไทย
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.อุปกรณ์การขายและสินค้า
2.ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์
3.ระบบการขนส่งสินค้า
4.วางแผนการตลาดส่งเสริมการขาย
5.ดูแลและให้คำปรึกษา
การสนับสนุนจากทางบริษัท
1. การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
 2. การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
 3. การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
 4. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
 5. การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้ - การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ - การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือ แล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ - การจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ - การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง - การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ - การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ - อื่น ๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขติดต่อ 0-2711-7800
ที่มา  http://www.7eleven.co.th

No comments:

Post a Comment