Popular Posts

Thursday, April 4, 2013

การทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา


การทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
 
พูดถึงโรงเรียนกวดวิชาเนี่ย ถ้า ทำดีมีชื่อเสียงเเละมีอาจารย์ดีมาสอน มีสถานที่ดีๆ รับรองไ้ด้ครับรอรับเงินอย่างเดียวเลยครับพี่น้องผองเพื่อน
 
เนื่องจากปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นมากมายในจังหวัดลพบุรี  มีทั้งที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายและที่เปิดไม่ถูกต้อง เพราะผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสำคัญกับโรงเรียนกวดวิชามากขึ้น  มีผู้ปกครองบางท่านลงทุนเหมารถตู้ให้บุตรหลานเข้าไปเรียนกวดวิชาในกรุงเทพฯทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ก็มี โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)
 
        ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต1 มีโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(2)ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ที่ขออนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 54 โรงเรียน ดังนี้
ประเภทกวดวิชา
1.โรงเรียนกวดวิชาสหวิทย์
2.โรงเรียนกวดวิชานารายณ์บัณฑิต
3.โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตร อำนวย
4.โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรวิชัย
5.โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
6.โรงเรียนกวดวิชาเอกคณิต
7.โรงเรียนกวดวิชาเอราวัณ
8.โรงเรียนกวดวิชาและภาษารศิน
9.โรงเรียนกวดวิชาบ้านความรู้
10.โรงเรียนกวดวิชาวัชริศ
11.โรงเรียนกวดวิชาจักรดาว
12.โรงเรียนกวดวิชารักเรียน
13.โรงเรียนกวดวิชากนกพรรณ
14.โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์สุพัตรา
15.โรงเรียนกวดวิชาสระแก้ว
16.โรงเรียนกวดวิชาอมรชัย
17.โรงเรียนกวดวิชาสุกัญญา
18.โรงเรียนกวดวิชาไพรัช
19.โรงเรียนกวดวิชาทองทิพย์วิทยา
20.โรงเรียนกวดวิชากรุงเทพฯบัณฑิต
21.โรงเรียนกวดวิชา ณ แมน
22.โรงเรียนกวดวิชาภาษาวาทินี
23.โรงเรียนกวดวิชาแสงตะวัน
24.โรงเรียนกวดวิชาภัทรภรลพบุรี
25.โรงเรียนกวดวิชาวัชรปัญญา
26.โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์เก็ท
27.โรงเรียนกวดวิชาเลิศวิทย์
28.โรงเรียนกวดวิชาพิชรี
29.โรงเรียนกวดวิชาบ้านแสนรัก
30.โรงเรียนกวดวิชาวิชญาพร
31.โรงเรียนกวดวิชาวิทย์คณิต
32.โรงเรียนกวดวิชารัชนี
ประเภทศิลปและอาชีวศึกษา
33.โรงเรียนดนตรีสุจินดา
34.โรงเรียนเสริมสวยเกศไพบูลย์
35.โรงเรียนสอนตัดเสื้อจุฑาทิพย์
36.โรงเรียนคอม ฯและภาษาลพบุรี
37.โรงเรียนลพบุรีการแพทย์แผนไทย
38.โรงเรียนศรีวิจิตรพิมพ์ดีด
39.โรงเรียนเสริมสวยกัลยา
40.โรงเรียนเชาวลิตคอมพิวเตอร์
41.โรงเรียนบ้านรำไทย
42.โรงเรียนนงนุชพิมพ์ดีด
43.โรงเรียนนวัตกรรมเทนนิส
44.โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ
45.โรงเรียนสอนภาษาปรียากุล
46.โรงเรียนพิชญะการดนตรี
47.โรงเรียนภาษาหัวเต๊อะวิทยา
48.โรงเรียนศิลปะและการแสดงรักศิลป์
49.โรงเรียนภาษาสนุกลพบุรี
50.โรงเรียนบ้านเพลงการดนตรี
51.โรงเรียนภาษาเรียนสนุก
52.โรงเรียนสอนกอล์ฟ ธงชัยใจดี
53.โรงเรียนลดาคอมฯและภาษา
54.โรงเรียนเสริมสวยสุเทวี
                    (  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2550  )          ดังนั้น  โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อจะถือว่าเป็น  “โรงเรียนกวดวิชาที่เปิดสอนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” ตามระเบียบฯโรงเรียนที่ขอจัดตั้งถูกต้องตามกฏหมายจะต้องรายงานการดำเนินกิจการให้ สพท.ลบ.1ทราบทุกเดือน
และถ้าต้องการจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาให้ถูกต้องจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
1.แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1
2.เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสัญญาเช่า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หลักฐานแสดงความรู้
5.หลักฐานแสดงว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก  จำนวน 3ใบ
7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8.หนังสือยินยอมของคู่สมรส
9.ระเบียบการของโรงเรียน
10.แผนผังโรงเรียน/ห้องเรียน
11.แผนการเรียน
12.โครงการ
13.ผู้รับรองข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
โรงเรียนใดที่ไม่มีรายชื่อและประสงค์จะจัดตั้งให้ถูกต้องให้นำเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วไปยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามมาตรา15(2)ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

No comments:

Post a Comment