Popular Posts

Tuesday, April 2, 2013

ขั้นตอนการเปิดร้านขายเเก๊สหุงต้ม


ขั้นตอนการเปิดร้านขายเเก๊สหุงต้ม
 
         เป็นอาชีพที่กำไรดีครับเพราะไม่ค่อยมีคู่เเข่งเท่าไหร่ครับเเต่ปัจจุบันนโยบายของทางรัฐเค้าให้มีเนื้อที่มากๆเพื่อความปลอดภัย เเละอาชีพนี้สามารถทำ คนเดียวได้ครับเเต่ทางที่ดีควรมีผู้ช่วยซักคนนึงครับเพราะตอนเเบกขึ้นรถลงรถเป็นต้นครับ เเละ ต้องมีความรู้ในการต่อท่อเเก๊สด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเวลาเอาเเก๊สไปใส่ไว้ตามบ้านคนเป็นต้นครับ บางที่รูปทรงอาจจะเเตกต่างกันเเต่หลักๆก็เหมือนกันครับ ดังนั้นควรรู้วิธีตรงนี้ด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยเเละความอุ่นใจให้ลูกค้าครับพี่น้อง
 
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการขายเเก๊สหุงต้มครับ
        การเปิดร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปัจจุบันเปิดได้เฉพาะอาคารเอกเทศเท่านั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ทาวเฮาว์ ไม่สามารถเปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 ตามประกาศฯ กระทรวงพลังงาน
อาคารเอกเทศต้องไม่ติดกับอาคารอื่น ระยะห่างอาคารเอกเทศกับอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เก็บก๊าซได้ไม่เกิน 6000กิโลกรัม ระยะห่างอาคารเอกเทศกับอาคารอื่นน้อยกว่า 6.00 เมตร เก็บก๊าซได้ไม่เกิน 1200กิโลกรัม ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
ตัวอาคารต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พื้นต้องสูงกว่าภายนอก ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระงับอัคคีภัย ระบบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว เป็นไปตามประกาศกระทวงฯ
เอกสารขอรับใบอนุญาต
-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งร้าน
-หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซ จากบริษัทผู้ค้า มาตรา 7
-หนังสือผ่านการอบรมบุคคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบร้านจำหน่ายก๊าซ
-แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งร้านและบริเวณข้างเคียง
กรุงเทพฯขอรับใบอนุญาตได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน โทร 02-7944000 ต่อ4814
ต่างจังหวัดขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด
เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การเป็นตัวแทน
พื้นที่ทำเล1. สถานที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ (ควรอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ไม่เป็นตึกแถว, ห้องแถว หรืออาคารชุด ยกเว้นร้านค้าที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว2. สถานที่ติดริมถนน หรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือมีทำเลที่เหมาะสม3. อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือบริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่นระยะห่าง1.จะต้องไม่กระทบตลาดกับตัวแทนรายเดิม2.ต้องห่างจากร้านค้าก๊าซตัวแทน ปตท. ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดข้อกำหนดอื่น1.ตัวแทนรายเดิมไม่สามารถขยายการให้บริการได้
หลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นผู้แทนโรงบรรจุก๊าซขั้นตอนเบื้องต้น
• ผู้สนใจจะประกอบกิจการร้านค้าก๊าซ แจ้งความจำนงต่อส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง โดยให้ข้อมูลดังนี้ • สถานที่ที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด • สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ จะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ • ประมาณการยอดจำหน่ายต่อเดือน
สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากร้านค้าก๊าซที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า 200 เมตร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • สำเนาทะเบียนบ้าน • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการ • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส • แผนที่สังเขปแสดงที่ขอตั้งสถานที่ประกอบกิจการค้าในรัศมี 1 กม. หมายเหตุ
• เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย • ปตท. อาจพิจารณาอนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก) โทร. 0-2537-2265ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) โทร. 0-2537-2262

No comments:

Post a Comment