Popular Posts

Wednesday, April 3, 2013

ทำธุรกิจนวดเเผนโบราณ


ทำธุรกิจนวดเเผนโบราณ
 
ปัจจุบัน ปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนโดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ปวดเมื่อยจากการนั่งทำ งานนานๆ คอตกหมอน หรือเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ทำ ให้ธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพและคลายเครียด ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำ หรับผู้ต้องการมีธุรกิจของตนเอง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มลูกค้าทั่วๆ ไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำ งานจากชีวิตประจำ วัน ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้บริการนวดทั่วไปการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาจจำ แนกตาม- อายุ โดยทั่วไปบุคคลที่นิยมนวดแผนไทยจะเป็นวัยกลางคนขึ้นไป- เพศ เพศชายมักจะนิยมใช้บริการมากกว่าเพศหญิง (ชาย 80% หญิง 20%)- รายได้ รายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจว่าจะรับบริการร้านนี้หรือไม่ ลูกค้าที่มีรายได้และฐานะดีมักจะใช้บริการในสถานที่หรูหรา
ส่วนลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางลงไปก็อาจดูที่สถานที่ และอัตราค่าบริการเป็นหลัก- อาชีพ เช่น นักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มักใช้บริการในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนเพราะกลุ่มนี้จะต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว- นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และแถบยุโรป กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น- คอตกหมอน- ไหล่ติด- ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก- อัมพฤต อัมพาต ฯลฯ
ลักษณะการนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ1. การนวดแบบยืด – ดัด ลักษณะการนวดแบบนี้ คือ การยืด – ดัดกล้ามเนื้อ – เส้นเอ็น –ผังผืด ให้ยืดคลาย2. การนวดแบบจับเส้น ลักษณะการนวดคือการใช้นํ้าหนักกดลงตลอดลำ เส้นที่กระหวัดไปตามอวัยวะต่างๆ การนวดชนิดนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้นวด ซึ่งได้ทำ การนวดมานาน และสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่แล่นไปตามอวัยวะต่างๆ3. การนวดแบบกดจุด ลักษณะการนวด คือ การใช้นํ้าหนักกดลงไปบนจุดของร่างกาย การนวดนี้เกิดจากประสบการณ์และความเชื่อว่า อวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆ และเราสามารถกระตุ้นการทำ งานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่บนส่วนอื่นๆ ของร่างกาย2.การนวดฝ่าเท้า แบ่งเป็นก. นวดด้วยมือข. นวดเท้าด้วยไม้กดจุดค. นวดเท้าด้านใน – ด้านนอกด้วยมือง. นวดหลังเท้าด้วยมือจ. ใช้ไม้กดจุดฉ. นวดบริเวณเข่าด้วยมือช. นวดบริเวณหน้าแข้งและน่องด้วยมือซ. นวดบริเวณนิ้วเท้าฌ. กระตุ้นเท้าช่วงสุดท้ายญ. กระตุ้นเท้าก่อนแก่ผ้าพันเท้าออกและเช็ดครีม
3.การประคบสมุนไพรสดการประคบสมุนไพร หมายถึง การนำ เอาสมุนไพรทั้งสดหรือแห้งหลายๆ ชนิด โขลกพอแหลกและคลุกรวมกัน ห่อด้วยผ้า ทำ เป็นลูกประคบ จากนั้น นึ่งด้วยไอความร้อน แล้วนำ ไปประคบ4.การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาสุขภาพ เช่น ข้อเท้าแพลง คอตกหมอน ข้อไหล่ติด เป็นต้น5.นวดนํ้ามัน การนวดนํ้ามันเป็นการนวดโดยใช้นํ้ามันสมุนไพร ชโลมบนร่างกายผู้ถูกนวด แล้วใช้เทคนิคการรีดและไล้เส้น ความร้อนจากนํ้ามัน ผนวกกับคุณสมบัติของสมุนไพร จะทำ ให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำ งานได้ดีขึ้น และคลายจากความตึงเครียด
การดำ เนินการ
การดำ เนินการของธุรกิจนวดแผนไทย แบ่งได้ดังนี้
-ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
-การจัดห้องนวด
-อุปกรณ์ที่ใช้
-การจัดจ้างพนักงาน
-สถานที่ขอรับการอบรมเพิ่มเติม
ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้
อ้างอิงจาก    ISMED
ที่มา http://www.thaismefranchise.com/?p=9128

No comments:

Post a Comment