Popular Posts

Thursday, April 4, 2013

การเปิดร้านขายยาแผนโบราณ


การเปิดร้านขายยาแผนโบราณ
 
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔ การประกอบโรคศิลปะ หมายความว่า..การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฏหมายว่าด้วยการนั้นๆ
 
การแพทย์แผนไทย หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือตำราแบบไทย
ที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง
เวชกรรมไทย หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกันโรค
 
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมไทย หมายความว่า การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยาการเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยา ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และการจัดจำหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
 
การผดุงครรภ์ หมายความว่า การตรวจ การบำบัด การแนะนำ และการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษษที่คณะกรรมการรับรอง และใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ หมายความว่าผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ
มาตรา ๕ การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆดังนี้
๑. สาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ และการแพทย์แผนไทย
ประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
๒. สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
๓. สาขากายภาพบำบัด
๔. สาขาเทคนิคการแพทย์
๕. สาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

No comments:

Post a Comment